Gianni Actis_Barone: foto recenti
Norvegia, estate 2003

Gianni Actis Barone 1
Gianni Actis Barone 1
Gianni Actis Barone 2
Gianni Actis Barone 2
Gianni Actis Barone 3
Gianni Actis Barone 3
Gianni Actis Barone 4
Gianni Actis Barone 4
Gianni Actis Barone 5
Gianni Actis Barone 5
Gianni Actis Barone 6
Gianni Actis Barone 6
Gianni Actis Barone 7
Gianni Actis Barone 7
Gianni Actis Barone 8
Gianni Actis Barone 8
Gianni Actis Barone 9
Gianni Actis Barone 9